O dverách Produkty Služby Podnikanie Predajné miesta Kontakt Cenová ponuka

VEĽKÁ VIANOČNÁ LOTÉRIA!

Kliknite od 1. do 24. decembra 2021 na webovú stránku našej spoločnosti, www.hisec.sk a kliknutím na vybrané adventné dvere otvorte políčko a získajte okamžitú výhru.

Výhry:

Každý súťažiaci si môže uplatniť len jednu výhru, na jednu mailovú adresu bude zaslaný len jeden výherný kód.

Zľavové kupóny si môžete uplatniť u našich predajcov bezpečnostných dverí HiSec: https://hisec.sk/predajne-miesta

Pri objednávke 1 bezpečnostných dverí si môžete uplatniť len 1 zľavový kupón.

Na akcii sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Uschovajte si mail so zľavovým kódom pre prípadnú kontrolu.

Prípadné dotazy k súťaži píšte na e-mail: hisec@realtherm.com

ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL:

PODMIENKY PROPAGAČNEJ AKCIE „VEĽKÁ VIANOČNÁ LOTÉRIA!“

1) USPORIADATEĽ:
Reklamná agentúra Cstudios s r.o., so sídlom Športová 978/45, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 36 795 194, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava Vložka číslo: 20244/T, (ďalej len „usporiadateľ“).

2) SPONZOR:
REALTHERM Slovakia s.r.o., so sídlom Lučenec, Ulica Vajanského 863, PSČ 984 01, IČO: 46 306 676, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Po, vložka číslo: 20731/S, (ďalej len „sponzor“).

3) NÁZOV AKCIE:
„VEĽKÁ VIANOČNÁ LOTÉRIA! “ (ďalej len „akcia“).

4) OBDOBIE TRVANIA:

Od 1.12.2021 do 24.12.2021, teda spolu 24 kalendárnych dní.

5) MIESTO KONANIA:

Akcia prebieha vo všetkých kamenných predajniach v Slovenskej republike, kde sú v ponuke bezpečnostné dvere HiSec, (ďalej len „predajňa, predajne“) a na webovej stránke www.hisec.sk.

6) PODMIENKY ÚČASTI:

a) Účastníkom akcie môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov (ďalej len „účastník“).

b) Na súťaži sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k usporiadateľovi a spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii súťaže, ako aj osoby príbuzné k týmto osobám v priamom rade, ich súrodenci, manželia alebo ďalšie osoby im blízke.

7) VSTUP DO AKCIE:

a) Do akcie sa účastník zapojí tak, že klikne na webovú stránku spoločnosti www.hisec.sk kliknú na jedno z troch adventných dverí, vybrané dvere sa otvoria a ukážu výhru. Po otvorení dverí sa zjaví zľavový kupón a políčko, kde treba zadať mailovú adresu účastníka, aby sa mu mohol zaslať výherný kód. Výherný kód si môže účastník uplatniť pri vyžiadaní cenovej ponuky na webovej stránke spoločnosti HiSec. Na jednu mailovú adresu sa môže zaslať výherný kód iba raz.

8) VÝHRY A URČENIE ICH DRŽITEĽOV:

a) Výhry do akcie venoval sponzor.

b) V lotérii bude spolu vyžrebovaných 621 výhier za celý termín trvania kampane, a to:

c) Výhry lotérie žrebuje stroj.

d) Na jednu mailovú adresu sa môže zaslať výherný kód iba raz. Pri objednávke 1 bezpečnostných dverí si môžete uplatniť len 1 zľavový kupón.

e) Výherca vidí svoju výhru ihneď ako otvorí adventné dvere na webovej stránke www.hisec.sk a môže si ju uplatniť pri vyžiadaní cenovej ponuky na bezpečnostné dvere HiSec na webovej stránke spoločnosti.

f) V prípade, že si výherca neuplatní svôj kód do 31.12.2021, automaticky mu prepadá príslušná výhra.

g) Výhercovia môžu byť usporiadateľom požiadaní, aby sa podieľali na primeranej publicite v súvislosti s akciou, ak to bude sponzor žiadať, a prevzatím výhry dáva usporiadateľovi súhlas s využitím svojho mena, fotografie a zvukového a/alebo obrazového záznamu v rámci primeranej tlačovej a internetovej publicity spojenej s akciou.

h) Údaje odmenených účastníkov nebudú zverejnené nikde.

9) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

a) Účasťou na Súťaži berie Súťažiaci na vedomie, že spoločnosť Cstudios s r.o., so sídlom Športová 978/45, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 36 795 194, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava Vložka číslo: 20244/T, je ako Prevádzkovateľ osobných údajov oprávnená ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailové adresy a prípadne ďalšie údaje oznámené Usporiadateľovi spracovávať na účely účasti na Súťaži, a to na čas nevyhnutný pre usporiadanie Súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov.

b) Ak súťažiaci pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí tiež so spracovaním svojich uvedených osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa s cieľom vykonávania marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy na ponúkanie obchodu a služieb a zasielanie informácií omarketingových akciách Usporiadateľa a marketingových ponukách výrobkov aslužieb Usporiadateľa, zahŕňajúce tiež zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom SMS správ a e- mailov, a to tak od sponzora, ako aj od ďalších partnerov.

c) Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na 5 rokov od jeho udelenia, prípadne kým nedôjde k odvolaniu súhlasu.

d) Súťažiaci má právo súhlas kedykoľvek odvolať na vyššie uvedenej adrese Usporiadateľa.

e) V súvislosti so spracovaním osobných údajov má Súťažiaci právo (i) na prístup kosobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenositeľnosť údajov, (vi) vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

10) OSTATNÉ:

a) Usporiadateľ akcie nezodpovedá za žiadne iné záväzky a účastníci nebudú mať nárok na žiadne iné odmeny od usporiadateľa, okrem odmien uvedených v podmienkach tejto akcie.

b) Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu získať účastníci, ktorí nesplnili čo i len čiastočne podmienky stanovené akciou.

c) Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom akcie nijako zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, ako sú uvedené v týchto podmienkach. Výhra nie je právne vymáhateľná.

d) Vyobrazenie odmien v komunikačných materiáloch (wobblery, headery, letáčiky, plagáty, webové stránky, sociálne siete, televízna a rozhlasová reklama a pod.) nemusia presne zodpovedať skutočnej podobe odmien. Konkrétnu špecifikáciu výhier určuje usporiadateľ.

e) Výherca zodpovedá za riadne zdanenie svojej odmeny vrátane nepeňažnej, ak jej hodnota presiahne sumu 350 €.

f) Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov akcie v prípade, ak by taký účastník porušoval podmienky, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.

g) S pripomienkami k priebehu akcie sa môžete obracať na e-mail hisec@realtherm.com.

h) Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť abstraktu z týchto podmienok, ktorý môže byť v skrátenej verzii komunikovaný na propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti s akciou.

i) Úplné podmienky, ktoré sú zverejnené na www.hisec.sk/sutaz, sú považované v rámci akcie za jediné úplné a konečné. Účasť na akcii je dobrovoľná a každý účastník akcie vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami.

j) Prípadné zmeny podmienok, na ktoré má usporiadateľ akcie právo, budú zverejnené na sutaz.veselaparadajka.sk.

k) Usporiadateľ týmto informuje účastníkov, že na webových stránkach akcie môže využívať tzv. cookies, a to výlučne s cieľom uľahčenia ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies je možné robiť nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov.

V Dunajskej Strede dňa 30. novembra 2021